Oordeel van het Hof voor Justitie over tijdregistratie - vloek of zegen?

 

Default Promo Image Alt

 

Sinds het oordeel van het Europese Hof van Justitie over de verplichte tijdregistratie bekijken bedrijven wat hun opties zijn voor de toekomst. Worden daardoor grote investeringen noodzakelijk, die vooral middelgrote en kleine bedrijven uiteindelijk met nog meer bureaucratie belasten? Is er eventueel meer personeel nodig om de tijdregistratie volgens de wettelijke voorschriften uit te voeren? Hoe kunnen ondernemingen waarvan de medewerkers mobiel op verschillende locaties werkzaam zijn aan de voorschriften voldoen?

Werknemers vragen zich af of onder dit nieuwe stelsel verworvenheden zoals flexibele werktijden, home office en flexibel werken in het algemeen in de toekomst weer zullen moeten wijken voor starre arbeidstijdmodellen en de prikklok. Dat zou vooral voor families, die veel flexibiliteit nodig hebben, onaangename gevolgen kunnen hebben. Daarvoor biedt Interflex oplossingen, desgewenst op maat aan, om zo van de nood een deugd te maken.    

 

Volgens het oordeel van de Europese Hof van Justitie van 14 mei 2019 zijn werkgevers in de EU in de toekomst ertoe verplicht om de arbeidstijd van hun werknemers systematisch te registreren. Hoe en waar deze tijdregistratie moet worden uitgevoerd legt het nieuwe oordeel echter niet vast, dit moet de wetgever voor zijn rekening nemen. Dat betekent dat voor bestaande arbeidstijdmodellen in principe geen wijzigingen noodzakelijk zijn, voor zover een adequate tijdregistratie daarbij mogelijk is. Deze moeten slechts aan de geldige arbeidstijdwetgeving en -richtlijnen voldoen, en zo de bijbehorende pauze- en rusttijden aanhouden.

Op de keper beschouwd heeft de nieuwe regeling zelfs voordelen voor de werkgever: Want met een doorlopende tijdregistratie beschikt u over onweerlegbare gegevens over de arbeidstijd van elke werknemer, u kunt de bestede tijd voor bepaalde taken of projecten beter analyseren en deze bij de personeels- en inzetplanning in de toekomst preciezer plannen. Werknemers profiteren van een helder overzicht van de status van de door hen gewerkte uren. U kunt ten alle tijden de gemaakte overuren oproepen, zodat deze afhankelijk van de arbeidsovereenkomst in aanmerking worden genomen. Ook de geboekte vakantietijden en de nog overgebleven vakantiedagen zijn concreet vastgelegd: Dit is een voordeel voor werkgevers en werknemers, want zo hoeft de personeelsafdeling niet meer geraadpleegd te worden.

 

Voordelen van moderne systemen

Flexibele arbeidstijdmodellen kunnen dus ook onder het nieuwe stelsel van het Europese recht blijven bestaan. Bedrijven en hun medewerkers kunnen het beroepsleven nog steeds zoals ze gewend zijn aanpassen aan de behoeften van het bedrijf en aan de privé- en familieomstandigheden van de medewerkers. Voor de volledigheid moet hier worden vermeld, dat er bij enkele dienstbetrekkingen al voor de nieuwe wetgeving een registratieplicht bestond voor arbeidstijden - bijvoorbeeld bij ploegendiensten, bij bepaalde deeltijdbanen, bij beroepschauffeurs en in de overheidssector. In deze bereiken kan de nieuwe wetgeving echter toch een impuls geven om te controleren of het tot nu toe gebruikte tijdregistratiesysteem daadwerkelijk alle tegenwoordig voorhanden technologische voordelen heeft, en of het eventueel moet worden vervangen. Daarom staan alle Europese bedrijven nu voor de vraag: Wat kan een modern tijdregistratiesysteem eigenlijk allemaal? Wat betreft de werknemers is, vanwege de steeds flexibelere arbeidswereld, een uiterst flexibel tijdregistratiesysteem nodig, waarmee het mogelijk is om tijdaccounts met verschillende arbeidstijdmodellen te beheren en arbeidstijden mobiel te boeken (bijv. als medewerkers afspraken buiten het kantoor of home office dagen hebben). Indien nodig stellen moderne tijdregistratiesystemen mobiele boekingsopties ter beschikking, evenals functies waarmee bepaalde projecten, werkterreinen of kostenposten aan arbeidstijden kunnen worden toegewezen. Functies zoals het zelfbeheer van medewerkers (employee self-service), comfortabele overzichten (dashboard en workflows) en verschillende evaluatiefuncties (rapportages) maken de tijdregistratie tot een veelzijdig instrument, wat voordelig kan zijn voor het management. Want op die manier krijgen personeelsplanners gegevens waarmee ze overuren of werktijd waarvoor een toeslag verplicht is gericht kunnen reduceren en personeelskosten omlaag kunnen brengen. Ook de medewerkers profiteren van een betere planning.Boeking op verschillende locaties

Voor een betrouwbare tijdregistratie bij alle beroepsgroepen en arbeidsdisciplines is het bij systemen van Interflex mogelijk mobiele tijdboekingen op elke locatie uit te voeren - inclusief dienstreizen, vakantieverlofaanvragen en een exact overzicht van het persoonlijke tijdaccount. Ook de aansluiting aan een toegangscontrolesysteem is mogelijk. Mobiele functies zoals tijdboekingen op afstand via tablet of smartphone of toegang via de smartphone zorgen voor de flexibiliteit die tegenwoordig wordt verwacht.

 

Goed geïnformeerd beslissen

Het oordeel van het Europese Hof van Justitie is nog niet omgezet in de wetgeving van de afzonderlijke Europese lidstaten. Omdat nieuwe wetten echter binnenkort worden verwacht, is het voor bedrijven raadzaam vandaag al hun investeringen zinvol te plannen en alleen in een tijdregistratiesysteem te investeren, dat gezien de nieuwe wetgeving ook in de toekomst functioneel zal zijn en daarnaast ook een meerwaarde voor het bedrijf betekent. Systemen die schaalbaar zijn en zo flexibel aan de ontwikkeling van het bedrijf aangepast kunnen worden, geven in de regel meer speelruimte en bieden daarom meer investeringszekerheid. Interflex geeft bedrijven individueel advies bij het plannen van hun tijdregistratie, zodat de geselecteerde oplossing systematisch alle voordelen voor werkgevers en werknemers ten volle benut. Bovendien kunnen de oplossingen van Interflex zeer flexibel aan worden gepast. Ondernemingen die hun tijdregistratiesysteem niet zelf willen beheren, kunnen de nieuwe oplossing Interflex Managed Services kiezen. Daarbij gebruiken de medewerkers, de leidinggevenden en de personeelsafdeling de functies van het tijdregistratiesysteem op dezelfde manier als ze gewend zijn. Interflex neemt echter het professionele beheer van de systeemsoftware en de infrastructuur volledig voor zijn rekening.

 


Contact:
Interflex Datensysteme GmbH

Marketing Communications
interflex.pr@allegion.com
Kontakt

Interflex Datensysteme GmbH
Epplestraße 225 (Haus 3) | 70567 Stuttgart
+49 711 1322 - 0
E-Mail: interflex.info@allegion.com

Interflex Newsletter

Wir informieren Sie regelmäßig zu aktuellen Neuigkeiten aus dem Unternehmen, unseren Produkten und Dienstleistungen. 
Jetzt anmelden!